Karkkilan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui – tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa

Vähemmän onnettomuuksia ja parempaa elämänlaatua kaupunkilaisille lupaa Karkkilan kaupungin alkuviikosta julkistettu uusi liikenneturvallisuuden suunnitelman.

Suunnitelma laadittiin Karkkilan kaupungin sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimeksiannosta.

Työhön osallistuivat myös Liikenneturva ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on vähentää Karkkilassa tapahtuvien liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa.

Karkkilan kaupungin oma liikenneturvallisuusvisio ”Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua liikenteessä Karkkilassa” mukailee valtakunnallista liikenneturvallisuustavoitetta.

Tavoitteena on vähentää liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia 50 prosenttia vuoden 2020 tasosta.

Tuoreessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa pyrittiin löytämään ne painotukset ja keinot, joilla saadaan liikenneonnettomuuksien määrä valtakunnallisten tavoitteiden mukaiseen laskuun ja kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuus suuremmaksi.

Liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrän vähentämisen ohella halutaan parantaa myös koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun.

Karkkilassa tapahtui vuosina 2016–2020 keskimäärin 16 tieliikenneonnettomuutta vuosittain. Onnettomuuksista kuusi johti henkilövahinkoon ja niissä menehtyi keskimäärin yksi ja loukkaantui seitsemän henkilöä vuosittain.

Karkkilan alueella tapahtuneista tieliikenneonnettomuuksista aiheutui laskennallisesti 4,5 miljoonan euron vuosittaiset kokonaiskustannukset yhteiskunnalle. Luvut pohjautuvat poliisin tietoihin.

Karkkilaan asetetun liikenneturvallisuusvision lähtökohtana on valtakunnallinen visio. Vision tueksi on asetettu määrällisiä tavoitteita, jotka on johdettu valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden ja strategioiden pohjalta.

Vision ja määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä toimintaa ohjaamaan Karkkilaan sovittiin painopistealueiksi se, että koululaisten ja nuorten liikenneturvallisuus parantuu, työikäisten liikenneturvallisuus paranee, ikääntyneiden turvallinen liikkuminen lisääntyy ja että turvallisen kävelyn ja pyöräilyn suosio kasvaa.

Suomen keskiarvoon verrattuna Karkkilassa tapahtui keskimääräistä vähemmän onnettomuuksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä autoilijoille, kun taas mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden osuus onnettomuuksiin joutuneista oli keskimääräistä suurempi.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna nuoret (15–20-vuotiaat) ovat voimakkaasti yliedustettuina onnettomuustilastoissa ikäryhmän kokoon verrattuna.

Myös työikäisten (25–64-vuotiaat) osuus on ikäryhmän kokoon verrattuna suurempi.

Uuden suunnitelman mukaan liikenneturvallisuutta voidaan edistää vaikuttamalla liikkujiin, liikenneympäristöön ja liikkumisvälineisiin.

Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää laajaa keinovalikoimaa ja siksi myös monien eri tahojen yhteistyötä. Samanaikaisesti tarvitaan käyttäytymiseen, tietoihin ja taitoihin, maankäyttöön, liikenneympäristöön ja liikkumisvälineisiin kohdistuvia toimia sekä liikenteen valvontaa.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttaminen edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä.

Liikenneturvallisuussuunnitelman myötä Karkkilaan on perustettu poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, joka luo perustan kaupungissa tehtävälle liikenneturvallisuustyölle.

Liikenneturvallisuusryhmä käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaan liittyviä asioita ja toimenpiteitä. Ryhmässä on mukana edustajat kaupungin eri hallinnonaloilta, sidosryhmistä ja viranomaisilta, ja se kokoontuu kahdesti vuodessa.

Liikkumisen turvallisuutta ja vastuullisuutta pyritään Karkkilassa lisäämään vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen kasvatuksen ja viestinnän keinoin.

Osana suunnitelmatyötä laadittiin liikennekasvatuksen ja viestinnän toimintaohjelma, joka sisältää konkreettisia ideoita ruohonjuuritason työn toteuttamiseen, kuten koulutusten, tilaisuuksien ja tempausten järjestämiseen eri-ikäisille.

Liikenneympäristön toimenpideohjelma laadittiin yhteistyössä ely-keskuksen ja kaupungin teknisen toimen kanssa. Lähtökohtana oli kustannustehokas sekä realistinen toimenpideohjelma, jossa keskityttiin ongelmallisimpien ja onnettomuusherkimpien kohteiden parantamiseen.

Toimenpideohjelmassa kiinnitettiin huomioita kestävien liikkumismuotojen edistämiseen ajoneuvoliikenteen olosuhteita unohtamatta.

Liikenneympäristön toimenpiteiden suunnittelu pohjautui laajaan nykytila-analyysiin, joka sisälsi asiantuntija- ja koululaiskyselyt, aloitetarkastelun sekä kattavan onnettomuusanalyysin.

Liikenneturvallisuussuunnitelman aineistot ovat nähtävillä Karkkilan kaupungin verkkosivuilla.

Etusivulla nyt

Luetuimmat