Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Esitys kaupunginhallitukselle: Karkkila vastustaa sorarallia Vattolan ja Haukkamäen kautta

Karkkilan kaupunginhallituksessa käsitellään maanantaina lausuntoa Irmeli Koiviston maa-aineslain mukaisesta ottoluvasta Lohjan kaupungin Ahonpäässä sijaitsevalle kiinteistölle.

Hallitukselle tehdyn lausuntoesityksen mukaan Karkkilan kaupunki vastustaa jyrkästi soranoton raskaan liikenteen ohjaamista Vattolan - Haukkamäen kaupunginosien kautta.

Kaupunginjohtaja Tuija Telénin laatiman lausuntoesityksen mukaan Karkkilan kaupunki haluaa tällaisen reitityksen kulkevan Antiaisten kautta kakkostielle suoraan eikä kaupunkitaajaman läpi.

– Karkkilan kaupungin käsityksen mukaan soranottoon liittyvässä ja sen luvassa esitetyssä laajuudessa olevalle liikennöinnille voisi taloudellisesti ja toiminnallisesti sekä erityisesti ympäristöllisesti olla edullisinta suunnitella suora tieyhteys Antiaistentieltä VT2:lle kulkematta Karkkilan katuverkon kautta lainkaan, lausuntoesitystä perustellaan.

Karkkilan kaupunki voisi tarvittaessa myös auttaa tällaisen ajoreitin avaamisen mahdollisuuksien selvittämisessä.

Lausunto koskee koskee Irmeli Koiviston maa-aineslain mukaista ottolupaa Ahonpäässä sijaitsevalle kiinteistölle Rautakorpi kymmenen vuoden ajaksi 950 000 maa-aineskuutiolle hiekkaa ja soraa. Ottamisalueen pinta-ala on noin 10,8 hehtaaria.

Ottamisalue rajoittuu Karkkilan kaupungin rajaan ja liikenne on järjestetty Hauklammentien jatkeelle rakennetun uuden yksityistien kautta noin 2,3 km:n etäisyydellä sijaitsevalle Antiaistentielle ja siitä edelleen Vattolantien kautta Karkkilan kaupungin keskustan suuntaan.

Nummi-Pusulan ympäristölautakunta myönsi lokakuussa 2011 samalle kiinteistölle maa-ainesluvan 950 000 m³:n määrälle soraa ja hiekkaa. Luvan voimassaoloaika on päättyi viime vuoden lokakuussa. Ottamistoimintaa ei ole alueella aloitettu.

Kiinteistöllä on voimassa Nummi-Pusulan ympäristölautakunnan syyskuussa 2011 myöntämä ympäristölupa soran murskaukselle.

Karkkilan kaupunginhallituksessa maanantaina käsiteltävän lausuntoesityksen mukaan Nummi-Pusulan kunnan hyväksyessä alkuperäisen ottoluvan ei ole vaadittu hakijalta kunnollista selvitystä siitä, mitä reittiä sorakuljetukset voisivat tapahtua eikä vaatinut soranottoon liittyen vuoropuhelua naapurikunnan Karkkilan kaupungin kanssa, jotta mahdollisia soranottoon liittyviä kuljetusreitin riskejä kaupungin katuverkon kannalta olisi saatu selvitettyä.

– Alkuperäinen ottolupa on myönnetty ilman aidosti toimivaa reittisuunnitelmaa – jopa 40 rekan vuorokausiliikenteen lisäykselle – ja sen myötä myös Karkkilan kaupungilla on jäänyt alun perin mahdollisuus reagoida alkuperäiseen lupa-asiaan erityisesti sen liikenteellisiin, ympäristöllisiin ja katuverkon kantavuuksiin liittyviin moniin riskitekijöihin, kaupunginjohtaja Tuija Telénin lausuntoesityksessä tähdennetään.

Karkkilan kaupunki todennäköisesti joutuu käynnistämään katuverkon kantavuustutkimukset Vattolan kaupunginosassa Vattolantiellä ja Haukkamäellä Vanhalla Turuntiellä.

– Mahdolliset aikaisemmat kantavuustutkimukset – mikäli sellaisia on – ovat ehkä suuntaa antavia, mutta ne ovat tässä ajassa jo vanhentuneita. Uusien kantavuustutkimusten tuloksena on mahdollista suunnitella jatkotoimia.

Näitä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi Vattolan ja Haukkamäen alueiden läpikulkuliikenteen välttämättömimmät rajoittamistoimet.

Niillä voitasiiin vaikuttaa joko liikenteenohjauksellisin toimin liikennemääriin tai muilla toimilla yleisen liikenteen laatuun niin, että katuverkosto pysyy jatkossa edes välttävällä tasolla käyttökuntoisena koko nykyiselle yleiselle liikenteelle eikä rapaudu liian nopeasti kasvavan raskaan liikenteen liikennemäärien alla.

Tällaisessa taajaan tapahtuvassa raskaan liikenteen toiminnan suunnittelussa ja luvittamisessa ei ole missään vaiheessa huomioitu sitä, että kaupungin katuinfrastruktuuri on Vattolantien ja Vanhan Turuntien reitin osalta hyvin vanhaa ja rakenteellisesti todennäköisesti täysin riittämätöntä kestämään rajusti lisääntyvää raskasta liikennettä, esityksessä todetaan.

Vattolantien ja Vanhan Turuntien rakenteet voivat esityksen mukaan palvella nykykunnossaan ja nykyisillä vähäisillä liikennemäärillään välttävästi sille asetettuja nykyisiä tarpeita.

– Niitä edustavat näiden ympärillä olevien alueiden pientalovaltainen ja idyllinen asutus, Haukkamäen koulu- ja päiväkotitoiminta sekä suhteellisen vähäinen läpikulkuliikenne.

Turuntiellä sijaitsevan Vattolan vanhan sillan painorajoituksen vuoksi raskas liikenne ei voi kulkea sen sillan yli. Tämä Närön vanha museaalinen kivisilta on heikkorakenteinen ja sille on asetettu ajoneuvoille suurin sallittu telipainoraja 30 tonnia.

Tästä syystä kaikki Antiaistentieltä kaupunkiin päin tuleva raskain liikenne ohjautuisi Vattolantieltä Vanhalle Turuntielle.

Kaupunki on saanut jo palautetta liikenteellisistä riskeistä, joita on havaittu alueen läpi kulkevasta raskaan liikenteen puunkuljetuksesta.

Erityisesti Vanha Turuntie on esityksen mukaan liikenteellisesti riskialuetta taajaan tapahtuvaan rekkaliikenteeseen nähden.

Vanhalla Turuntiellä on Haukkamäen koulun ja lasten koulumatkaliikkumisen takia 30 km/h nopeusrajoitus. Katu on monin paikoin liian kapea raskaalle liikenteelle ja kohtaavalle raskaalle liikenteelle käytännössä mahdoton.

Kadun kapeuden takia ja puuttuvien kevyen liikenteen yhteyksien ja kadun ylityspaikkojen vaarallisuuden takia kadulle on asetettu myös useita hidasteita ja niitä on myös Vattolantiellä. Lisäksi Vattolantie on myös paikoin liian kapea raskaan liikenteen kohtaamiselle.

Kuluvana vuonna Karkkilanb kaupunki on käynyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa alustavaa keskustelua ennen varsinaista taajamaa ja asemakaavaa sijaitsevan Antiaistentien kohdan muuttamista kylätieksi, mutta todennäköisesti sen tiegeometria on epäedullinen kylätieformaatille, koska liikenteen näkemäalueet ovat heikot tien pysty- ja vaakageometrian yhteisvaikutuksesta johtuen.

Kylätieajatusta on pohdittu myös Vanhalle Turuntielle.

Liikennemäärien rajun kasvun johdosta liikenteen pakokaasupäästöjen ja liikennemelun lisääntyminen ovat lausuntoesityksen perustelujen mukaan esimerkiksi tiealueiden rakenteille ja alueen asutukselle hyvin todennäköisiä ympäristöllisiä riskitekijöitä.

– Mitään vastaavia Karkkilan kaupungin katuverkon ja taajaman uloimpia pientalovaltaisia osia ei ole mitoitettu tällaiseen soranottoon liittyvään ja hyvin taajaan tapahtuvan raskaan liikenteen määrälle tai sellaisen kasvulle.

Haastava tilanne olisi rajusti lisääntyvä raskas liikenne myös katujen kunnossapidolle, koska Vattolantie ja Vanha Turuntie ovat kakkosluokan kunnossapidon piirissä ja hoidon kriteerit ovat raskaan ajoneuvoliikenteen määrän kasvuun nähden riittämättömiä.